Duurzaam aanbesteden

Duurzaam inkopen staat al geruime tijd volop in de belangstelling. Vanuit de aandacht voor people, profit en planet is door “Duurzaam Aanbesteed” een toepassing ontwikkeld die een bijdrage moet leveren aan het realiseren van de taakstelling die aanbestedende diensten opgelegd hebben gekregen.

In dat kader heeft Agentschap.nl duurzaamheidscriteria ontwikkeld ten behoeve van de diverse inkooppakketten. Deze criteria zijn ondersteunend aan de realisering van de inhoudelijke kant van de duurzaamheideisen.

Duurzaam aanbesteed biedt daarnaast een `overall` oplossing om het complexe aanbestedingstraject eveneens op een duurzame wijze uit te voeren.

De oplossing wordt geboden om het aanbestedingsproces in te richten waardoor People, profit en planet hieraan en groot voordeel hebben.

Voor het aspect people door de toepassing van Duurzaam aanbesteed worden complexe processen vereenvoudigd en toegankelijk gemaakt door het gebruik van ondersteunende systemen.

Voor het aspect profit levert duurzaam aanbesteed een kostenbesparing op voor zowel de aanbestedende diensten als voor inschrijvers. Een bijkomend voordeel is dat door het gebruik van Duurzaam aanbesteed de aanbestedingen met name ook voor het midden en klein bedrijf toegankelijker worden. Vanuit de duurzaam aanbesteed wordt gewerkt vanuit de filosofie dat er veel herhalende, en dus herbruikbare, elementen in (Europese) aanbestedingen zitten. Enerzijds zijn binnen uw eigen organisatie grote delen van de ene aanbesteding identiek aan diezelfde delen binnen een andere aanbesteding. Anderzijds zijn er vele andere (semi-) overheidsorganisaties die al een gelijksoortige aanbesteding hebben gedaan. Een voor de hand liggende oplossing is het bundelen van de herhalingselementen, en verder gebruik te maken van ‘best practices’.


Ten slotte voor het aspect planet levert duurzaam aanbesteed op dat door adviseurs, projectleden en anderen minder gereisd hoeft te worden en een aanzienlijke vermindering van het te gebruiken papier.

Kortom Duurzaam aanbesteed levert een maximale bijdrage een d e realisatie van de doelstellingen ten aanzien van People, Profit en Planet.

Naast genoemde voordelen levert de project gerichte aanpak van duurzaam aanbesteed op dat een aanbestedingstraject snel, met inachtneming van de minimale wettelijke termijnen, en efficiënt wordt doorlopen en afgerond.

Door het inzetten van de juiste geautomatiseerde hulpmiddelen wordt het proces van het selecteren van en het gunnen aan de economisch meest voordelige aanbieder volledig transparant. Dezelfde hulpmiddelen zorgen ervoor dat er daadwerkelijk objectief beoordeeld wordt en dat er tijdens en na het selectieproces op ieder moment verantwoording kan worden afgelegd.

Door veelvuldige en directe communicatie tussen uw projectleider en onze aanbestedingsadviseur blijft u steeds optimaal betrokken bij het project.

Kijk voor meer informatie op www.duurzaamaanbesteed.nl
 


Vorige pagina: Besselink Juridisch Advies
Volgende pagina: Contact