Aanbestedingsadvies

Europees aanbesteden is een gereguleerde manier van inkopen door overheidsinstellingen en publiekrechterlijke organisaties. Van een aanbesteding is sprake als meer partijen de gelegenheid krijgen een offerte voor een opdracht uit te brengen.


Als een van deze diensten een opdracht uitschrijft die boven een bepaald bedrag, in de termen van het aanbesteden wordt gesproken over het zogenaamde drempelbedrag, uitkomt, dan moet men verplicht Europees aanbesteden. De tendens is echter dat ook beneden de aanbestedingsgrens rekening moet worden gehouden met de voorgeschreven regels rondom kenbaarheid, transparantie en concurrentie.


Het Europees aanbesteden verschilt in die zin van de reguliere inkoop dat de aanbestedende diensten rekening dienen te houden met wettelijke regelingen en doorlooptijden.  Door middel van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO) en Besluit aanbestedingen speciale sectoren (BAS) zijn op 1 december 2005 in werking getreden. Deze twee besluiten zijn de implementatie van twee Europese aanbestedingsrichtlijnen: de 2004/17/EG en de 2004/18/EG.

Met de inwerkingtreding van deze nieuwe richtlijnen zijn de oude richtlijnen niet langer relevant voor nieuwe opdrachten van aanbestedende diensten.


In de Richtlijn 2004/18/EG en in BAO (voor overheidsopdrachten) zijn de drie specifieke richtlijnen voor respectievelijk werken, van leveringen en van diensten samengevoegd. De Richtlijn 2004/17/EG (speciale sectoren) en BASS is de voormalige richtlijn Nutssector.


In deze besluiten staan regels voor het verstrekken van opdrachten door de overheid (zoals rijk, provincies, gemeenten) en door bepaalde bedrijven in de nutssectoren (bijvoorbeeld een bedrijf dat een elektriciteitsnetwerk beheert).

De besluiten BAO en BASS vervangen in de nationale wetgeving het Besluit overheidsaanbestedingen (Boa) en het Besluit aanbestedingen nutssector. Ook deze zijn niet langer relevant voor nieuwe opdrachten van aanbestedende diensten.


De Aanbestedingszaak is bij uitstek uw gids op reis in het aanbestedingsland.


Vorige pagina: Aanbestedingszaak
Volgende pagina: Waarom Europees Aanbesteden?